Yüksek Lisans

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ

TED501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Kr : 1 AKTS 2)

Dersin Amacı :  Bu dersin amacı bilimsel araştırmanın ayırt edici özelliklerini ifade etmek, bilimsel araştırma sürecini incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini gözden geçirmek ve katılımcıların belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, hipotez kurma, kavramsallaştırma, ölçme, veri toplama, veriyi değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Bu derste ayrıca araştırma etiği ve yayın etiği konuları ele alınarak en sık karşılaşılan etik ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri hakkında katılımcılara farkındalık kazandırılması arzu edilmektedir.

Dersin İçeriği : Bilimsel bir araştırmanın vasıfları, temel kavramları, aşamaları, kullanılabilecek nitel ve nicel teknikler; bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar ve uyulması beklenen kurallar.

 

TED502 Türk Dili ve Edebiyatı Seminerleri (Kr : 0 AKTS 2)

Dersin Amacı : Bu derste Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki temel meseleler ve yeni yaklaşımlar hakkında bilgilendirme amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği : Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalının dört temel alanı olan klasik Türk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı, Türk dili ve Türk halk edebiyatı bilim dalları hakkında bilgilendirici seminerler.

 

TED521 Klasik Türk Edebiyatında Fars Etkileri (Kr : 3 AKTS 7.5)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı İslam medeniyetinin iki büyük edebi dilinin ve kültürünün birbirlerine olan etkileri izah etmektir.

Dersin İçeriği : İslam’dan önceki asırlarda başladığı bilinen Türk-İran siyasi ve kültürel münasebetlerini belirlemek.

 

TED522 Klasik Osmanlı Türkçesi: Manzum Metinler (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin klasik Osmanlı Türkçesi'ne ait metinler hakkında bilgi sahibi olması ve manzum metinleri okuması ve değerlendirmesidir.

Dersin İçeriği : Bu derste öğrenciler, klasik Osmanlı Türkçesi manzum metinlerini farklı yazı örneklerinden oluşan nüshalar üzerinde okuyarak değerlendirir.

 

TED523 Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi (Kr : 3 AKTS 7.5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencinin mesnevi nazım biçiminin Türk edebiyatındaki gelişimini metinler üzerinden fark ederek özellikle şairlerin sebeb-i telif ve hâtime bölümlerinde kendi şairliği ve eseri hakkındaki görüşlerinden yola çıkarak mesnevi şairini ve onun amacını mesnevi geleneği çerçevesinde değerlendirmesidir.

Dersin İçeriği: Bu derste, mesnevinin Fars ve özellikle Türk edebiyatındaki yüzyıllara göre tarihsel seyrine kısaca bakılarak 14. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyıla kadar klasik edebiyatımızda mesnevi nazım biçiminin gelişmesi üzerinde durulacaktır. Seçilen mesnevi örneklerinin özellikle sebeb-i telif ve hatime bölümlerindeki şairlerin kendi eserleri hakkında görüşleri irdelenecek ve bu mesneviler konu/şekil bakımından ayrıntılı olarak incelenecektir.

 

TED524 Klasik Türk Edebiyatında Kaside (Kr : 3 AKTS 7.5)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı kasidenin, özellikle Türk edebiyatı içinde, gelişimi ve dönüşümünün öğrenci tarafından metinler üzerinden fark edilmesi ve bu metinlerin anlaşılıp analiz edilmesidir.

Dersin İçeriği : Bu derste, kasidenin Arap, Fars ve Türk edebiyatındaki tarihsel seyrine kısaca bakılarak 15. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyıla kadar klasik edebiyatımızda kaside nazım biçiminin konu ve şekil olarak gelişmesi üzerinde durulacak, metinler üzerinden kaside türünün gelişimi ve değişimi incelenecektir.

 

TED525 Klasik Osmanlı Türkçesi: Mensur Metinler (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Klasik Türk Edebiyatına ait Nesih , Ta‘lik ve Rik‘a yazı türlerinde yazılmış Osmanlı Türkçesi metinlerinin okunmasını ve anlaşılmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği : Osmanlı Türkçesiyle yazılmış yazma eserlerin okunması, farklı hat türlerinde yazılmış metinlerin dil ve edebiyat yönünden tahlil edilmesi.

 

TED526 Metinlerle Çağatay Edebiyatı (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Tarihi Doğu Türkçesi edebi geleneğini ve devamı niteliğinde bilinen ve Güneydoğu Türk Lehçeleri Grubunda bulunan modern Özbek Türkçesinin dil özelliklerinin öğretilmesidir.

Dersin İçeriği : Tarihi Doğu Türkçesi edebi geleneği ve devamı niteliğinde bilinen ve Güneydoğu Türk Lehçeleri Grubunda bulunan modern Özbek Türkçesinin dil özellikleri.

 

TED527 Klasik Türk Edebiyatında Nazire (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Klasik Türk Edebiyatında nazire kavramının metinler üzerinden incelenmesidir.

Dersin İçeriği : Nazire kavramı incelenerek Klasik Türk Edebiyatının Fars şiiri ile ilişkisi ortaya konulacaktır. Metin örnekleri üzerinden nazirenin yüzyıllar içerisindeki gelişimi ortaya konulacaktır.

 

TED528 Klasik Türk Edebiyatı: Araştırma Yöntemleri (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Klasik Türk Edebiyatı alanına özgü araştırma ve inceleme konularının hangi yöntemlerle ele alınacağı hususunda öğrenciyi ileri düzeyde donanımlı hâle getirmek ve alana özgü çalışmalarda bilgi ve davranış düzeyinde farkındalık oluşturmaktır.

Dersin İçeriği : Klasik Türk edebiyatı araştırmacıları için gereken araştırma yöntemlerinin ileri düzeyde uygulamalı olarak ele alınması.

 

TED529 Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Klasik Türk Edebiyatının kaynak eserlerini yüzyıllara göre öğrenmek, onları hem kendi içinde, hem de Fars ve Arap edebiyatındaki benzerleriyle karşılaştırmaktır.

Dersin İçeriği : Klasik Türk Edebiyatının kaynak eserleri; 14.-16. yüzyıllarda yazılmış kaynak eserlerinin karşılaştırılması; 14.-16. yüzyıllarda yazılmış kaynak eserlerinin Arap ve Fars edebiyatlarındaki benzerleriyle karşılaştırılması.

 

TED530 Sultan Şairler (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Osmanlı imparatorluğunda şiir yazmış, divan ve divançeleri bulunan padişah, şehzade ve hanım sultanların şiirlerini incelemektir.

Dersin İçeriği : Osmanlı’da sanat ve yönetim ilişkisi, padişahların şiire ve şairlere bakışı,hanedanın şiirle uğraşısı; sultan ve şehzadelerin şiir metinleri; Avnî (Fatih Sultan Mehmed) ve 15. Yüzyılda şiire verilen değer; Selimî (Yavuz Sultan Selim), Muhibbî’nin (Kanuni Sultan Süleyman) şiirleri ve son dönemden Âdile Sultan'nın şiiirlerinden örnekler.

 

TED531 Köktürkçe Dil Özellikleri (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Kök Türk harflerini öğreterek Eski Türkçe metinlerin dil özelliklerini incelemek ve öğretmektir. 

Dersin İçeriği : Kök Türk harfleri, Kök Türkçe dil özellikleri, Kök Türk metinlerini inceleme.

 

TED532 Uygur Türkçesi Özellikleri (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Uygur harflerini öğreterek Eski Türkçe metinlerin dil özelliklerini incelemek ve öğretmektir.

Dersin İçeriği : Uygur harfleri, Uygur Türkçesi dil özellikleri, Uygur metinlerini inceleme.

 

 

TED533 Karahanlı Türkçesi Dil Özellikleri (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Karahan Türkçesinin oluşumunu sağlayan tarihî ve sosyal şartları tanıtmak ve Karahanlı Türkçesini temsil eden eserleri her yönüyle ortaya koyup değerlendirmektir.

Dersin İçeriği : Karahanlı devri eserlerinin şekil ve muhteva incelemesi.
Bu eserlerden seçilecek metinler üzerinde dil incelemeleri yapılması.

 

TED534 Harezm-Kıpçak Türkçesi Dil Özellikleri (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Harezm ve Kıpçak sahası metinlerini inceleyerek Harezm ve Kıpçak Türkçelerinin dil özelliklerini öğretmektir.

Dersin İçeriği : Harezm Türkçesi metinlerini inceleme, Kıpçak Türkçesi metinlerini inceleme

 

TED535 Klasik Çağatay Türkçesi Dil Özellikleri (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Klasik Çağatay sahası metinlerini inceleyerek Çağatay Türkçelerinin dil özelliklerini öğretmektir.

Dersin İçeriği : Klasik Çağatay Türkçesi metinlerini inceleme.

 

TED536 Klasik Sonrası Çağatay Türkçesi Dil Özellikleri (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Klasik Sonrası Çağatay sahası metinlerini inceleyerek Çağatay Türkçelerinin dil özelliklerini öğretmektir.

Dersin İçeriği : Klasik Çağatay Sonrası Türkçesi metinlerini inceleme.

 

TED537 Eski Anadolu Türkçesi Dil Özellikleri (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Eski Anadolu Türkçesinin metinlerini inceleyerek eski Anadolu Türkçesinin dil özelliklerini öğretmektir.

Dersin İçeriği : Karışık saha ve eski Anadolu Türkçesi metinlerini inceleme, Oğuz Türkçesi ile yazılmış metinleri inceleme.

 

TED538 Klasik Osmanlı Türkçesi Dil Özellikleri (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Klasik Türk Edebiyatına ait Nesih , Ta‘lik ve Rik‘a yazı türlerinde yazılmış Osmanlı Türkçesi metinlerinin okunmasını ve anlaşılmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği : Osmanlı Türkçesiyle yazılmış yazma eserlerin okunması, farklı hat türlerinde yazılmış metinlerin dil ve edebiyat yönünden tahlil edilmesi.

 

TED539 Yeni Uygurca Dil Özellikleri (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Uygur harflerini öğreterek Eski Türkçe metinlerin dil özelliklerini incelemek ve öğretmektir.

Dersin İçeriği : Uygur harfleri, Uygur Türkçesi dil özellikleri, Uygur metinlerini inceleme.

 

TED540 Kırgızca Dil Özellikleri (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Kırgız Türkçesinin Türk dili tarihi içerisindeki süreci hakkında bilgi vermektir.

Dersin İçeriği : Kırgız Türkçesinin dil bilgisini öğretmek.

 

TED543 Sözlükbilimi (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Türkçenin söz varlığının özelliklerini ve söz varlığındaki ögeleri tanıtmak, Türkçe sözlükleri tarihi bir seyir halinde öğrencilere aktarmak, Sözlük yazımının metodolojisini öğretmektir.

Dersin İçeriği : Türkçenin söz varlığı ve söz varlığını oluşturan ögeler, sözlük türleri. Türkçe sözlükçülüğünün tarihi.

 

TED544 Anlambilim (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilere anlambilimi ve anlambilimin yöntemlerini tanıtmaktır.

Dersin İçeriği : Bu ders, doğal dilin anlamına ve bu anlamı kavramanın yöntemlerine ilişkin giriş niteliğindedir.

 

TED545 Edimbilim (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı dilsel anlam incelemesidir. Ayrıca dersin amaçları arasında edimbilim ile ilgili temel kavramları açıklamak, edimbilimsel yöntemleri ve uygulamaları tanıtmak, farklı edimbilimcilerin dil ve anlam üzerine düşüncelerini karşılaştırmak, konuşma dilini çeviri-yazı yöntemiyle yazılı olarak temsil etmek ve özgün bir edimbilimsel proje tasarlanmasını sağlamak vardır.

Dersin İçeriği : Edimbilim alanının gelişimi, durum bağlamı, alfabetik çevriyazı, işaret adılları ve uzaklık, gönderim ve çıkarım, önvarsayım ve gerektirim, işbirliği ve ima etme, söz-eylemler ve söz-olaylar, kibarlık ve etkileşim, karşılıklı-konuşma ve tercih yapısı, söylem ve kültür.

 

TED546 Söz Diziminde İleri Konular (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Türkçe dilbilgisinin sözcük ve cümle bilgisini incelemek ve öğretmektir.

Dersin İçeriği : İsim çekim ekleri, fiil çekim ekleri, sözcük türleri, sözcük öbekleri, cümle bilgisi, cümle çözümlemesi.

 

TED547 Türk Dili Tarihi (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Kök Türk ve Uygur harflerini öğreterek Eski Türkçe metinlerin dil özelliklerini incelemek ve öğretmektir.

Dersin İçeriği : Kök Türk harfleri, Kök Türkçe dil özellikleri, Kök Türk metinlerini inceleme, Uygur harfleri, Uygur Türkçesi dil özellikleri, Uygur metinlerini inceleme.

 

TED548 Modern Türk Şiiri: Örnek Metinler (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu ders modern Türk şiirinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve bugünkü durumunu eleştirel bir bakış açısıyla öğrencilere tanıtma amacı gütmektedir.

Dersin İçeriği : Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı-Türk şairleri farklı dil ve üslup özellikleri gösteren yeni bir şiir arayışına girilmiştir. Bu arayış Tanzimat döneminde siyasi ve sosyal meseleleri merkeze alan söylevci bir şiir tarzı üretirken, Servet-i Fünun döneminde zorluk derecesi yüksek üslupçu bir dille yazılan şiirler öne çıkmaya başlamıştır. Modern Türk şiiri ise söylevci, süslü ve sentezci bir dili bir kenara bırakır; günlük dil ile şiir dili arasında bir ayrım yaparak şiirin yapısal özellikleri sayesinde belirli duyguların dil aracılığıyla okura sezdirilmesini amaçlar. Böylelikle şiir dili ağırlık kazanırken fikir arka plana atılır. Modern Türk şiiri kendi içinde de farklı yollar izler. Bunların arka planında, Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’in birbirinden farklı şiir eğilimleri yatmaktadır. Yahya Kemal günlük dili ses ve üslup özellikleriyle birleştirirken Ahmet Haşim dilde ve anlamda sadeleşme eğilimi göstermez. Bu iki şairin ardından modern Türk şiirinde öncü ve devrimci eğilimler baş gösterir. Nazım Hikmet’in fütürist ve toplumcu gerçekçi şiirleri, Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat’ın minimalist ve öncü şiirleri, modern Türk şiirinin erken dönem deneyleri olarak görülebilir. Metafizik yönelimleri olan hececiler de 1950’lere kadarki modern Türk şiirinin yapı taşlarından birini oluşturur. 1950’den sonra şairler şiir dilini daha fazla özerk hâle getirirler ve şiirde anlamı ve anlatısallığın işlevini daha fazla sorgularlar. İkinci Yeni olarak bilinen bu şiirsel yönelim kalıcı olmuş ve günümüz şiirini de etkilemiştir ki bu etki hâlâ sürmektedir.

 

TED549 Eleştirel Okuma (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin okuduklarını anlama, tartışma ve yorumlama becerilerini geliştirmek; düşündüklerini anlaşılır, mantık ve gramer açısından doğru cümlelerle ifade edebilmelerini sağlamak için gerekli standardı oluşturmaktır.

Dersin İçeriği : Bu ders öğrencilerin akademik okuma, anlama ve yazma becerilerinin geliştirilmesini amaçlar. Üniversite eğitimi, anlama, değerlendirme, eleştirme, çözümleme ve bu aşamalardan geçerek olgunlaşan fikirleri belirli bir mantık dizgesi içinde yazma üzerine kuruludur. Böyle bir çalışma düzeni, pek çok teknik bilgi ve becerinin bir arada ve disiplinli bir şekilde edinilmesini gerektirir. Derslerde, doğru ve anlamlı düşünmenin kuralları, akıl yürütme yöntemleri, verili malzemeyi işleyip değerlendirme, argüman oluşturma ve yazma gibi pratik faaliyetler üzerinde durulacaktır. Bunun yanı sıra, ödev ve makale yazarken takip edilecek adımlar, sık yapılan gramer ve mantık hataları üzerinde de çalışılacaktır.

 

TED550 Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu derste Türk edebiyatına kaynaklık eden edebiyat tarihleri, ansiklopediler, antolojiler ve edebiyat lügatları incelenmektedir.

Dersin İçeriği : Türk edebiyatı üzerinde genel anlamda araştırma yapacak olanların hangi kaynaklara bakacakları ve bunlardan nasıl yararlanacakları öğretilmektedir.

 

TED551 Edebiyatta Disiplinlerarasılık (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı bir edebî metni çokdisiplinli bir yaklaşımla incelemek/çözümlemek, disiplinlerin oluşturduğu ortak sistemden yararlanarak metindeki yeni anlamlara ulaşılabileceğini göstermektir.

Dersin İçeriği : Edebiyatın diğer disiplinlerle ilişkisini incelemek ve örnek metinleri farklı disiplinlerle değerlendirmek.

 

TED552 Yunus Emre Okumaları (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Türk kültür tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Yunus Emre'yi metinler üzerinden takip etmektir.

Dersin İçeriği : Yunus Emre'nin şiirlerinin yakından inceleneceği bu derste, Yunus'un Türk dili, kültürü ve edebiyatına etkisi disiplinlerarası bir çerçeveden incelenecektir.

 

TED553 Türk Halk Edebiyatı Araştırmaları (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Türk kültürü içinde önemli bir yer tutan Türk folklor ürünlerinin bilimsel metotlara uygun olarak derlenerek tanıtılması ve bu ürünlerden gereği gibi yararlanmak için toplum yararına sunulmasıdır.

Dersin İçeriği : Folklorun ( halk biliminin) tanımı, kaynakları, folkloru oluşturan manzum ve mensur ürünler, bu ürünlerin biçim ve tür bakımından sınıflandırılması, derlenmesi, derleme fişi, derleme metot ve yöntemleri, bu alanda yapılmış çalışmalar.

 

TED554 Modern Hikaye Çözümlemeleri (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilere Türk edebiyatında modern hikâyenin nasıl başlayıp geliştiği hakkında kapsamlı bilgi vermektir.

Dersin İçeriği : Bu ders Türk edebiyatında hikâye türünü kapsamlı olarak ele alır ve özellikle Tanzimat sonrası gelişen modern hikâye türüne odaklanır. Derste, hikâye türü hakkında kuramsal bilgiler verilir; Doğu ve Batı hikâye gelenekleri arasındaki farklar çözümlenir ve Türk edebiyatında modern hikâye geleneğinin nasıl başlayıp geliştiği hikâye örnekleri aracılığıyla tartışılır.

 

TED555 Roman Çözümlemeleri (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı roman çözümleme yöntemlerini tanıtmak , seçilen yöntemleri örnek metinlere uygulamaktır.

Dersin İçeriği : Roman sanatıyla ilgili yapılan kuramsal yaklaşımları tanıtmak, roman tanımının ve kuramsal yaklaşımların zaman içinde nasıl çeşitlendiğini göstererek örnek metinler üzerinde uygulamalar yapmak.

 

TED556 Tarihsel Dilbilim (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı tarihsel dilbilime dair geleneksel ve modern görüşleri ele almaktır.

Dersin İçeriği : Fonolojik, morfolojik, semantik ve sözdizimsel değişim ile bu değişimi inceleme yöntemleri öğrenilecektir.

 

TED557 Edebiyat Kuramları Üzerine Metinler (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilerin edebiyat metinlerini bilimsel yöntemler kullanarak çözümlemeleri için gerekli kuramsal donanımı sağlama hedefini gütmektedir.

Dersin İçeriği : Bu ders kuramsal temele dayalı edebiyat eleştirisi için geniş çaplı donanım sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Batı edebiyatı tarihi, edebiyat akımları, belli başlı türler ve önemli bazı edebiyat terimleri kısaca özetlenecek, ardından klasik eleştiri kuramlarına geçilecektir. Okunacak metinler, Türkçesi bulunanlardan seçilecek, bunlar arasında Platon, Aristoteles ve Horatius’un metinlerine yer verilecektir.

 

TED558 Türkolojinin Temel Meseleleri (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini yapısal özellikleri ile birlikte kavrayabilme, Türk dilinin tarihî lehçelerini metinler üzerinden inceleyebilmedir.

Dersin İçeriği : Türk dilinin fonetik ve morfolojik özelliklerini öğrenme, tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin birbirinden ayırıcı özelliklerini belirleyebilme.

 

TED559 Klasik Türk Edebiyatının Temel Meseleleri (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Klasik Türk edebiyatının önemli şahsiyetlerini eserleri üzerinden incelemek ve Klasik Türk edebiyatında akademik çalışmaların temelini oluşturan metin neşri üzerinde derinlemesine bilgi vermektir.

Dersin İçeriği : Klasik Türk edebiyatının 15. yüzyıldan başlayarak her yüzyılın önemli şair, nasir ve ediplerini eserleri üzerinden incelemek, klasik Türk edebiyatında araştırma yöntemleri.

 

TED560 Modern Türk Edebiyatının Temel Meseleleri (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Modern ve modernizm kavramlarını tartışmak ve Türk edebiyatı tarihinde modernlik düşüncesinin, modernizmin izlerini örneklerle incelemektir.

Dersin İçeriği : Türk edebiyatı tarihinin ‘modern kavramı’ , ‘modernizm’ ve ‘ modernlik düşüncesi’ etrafında irdelenmesi.

 

TED561 Çağdaş Türk Lehçeleri Metin İncelemeleri: Karluk-Uygur Grubu (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Şincan Uygur Özerk Bölgesi yazı dilini ve
Kzakistan’da yaşayan Uygurların yazı dilini öğretmektir.

Dersin İçeriği : Özbek Türkçesi yazı dilini öğretmektir.

 

TED562 Çağdaş Türk Lehçeleri Metin İncelemeleri: Kıpçak Grubu (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Kıpçak yazı dili örnekleri üzerinden karşılaştırmalı dilbilgisi çalışması yapmaktır.

Dersin İçeriği : Günümüzde Tataristan, Başkurdistan, Kazakistan Kırgızistan, Karakalpakistan vb. ülkelerde yaşayan Kıpçak Türklerinin yazı dilleri ile oluşturulan Metinler okunacak ve üzerinde karşılaştırmalı dil incelemeleri yapılacaktır.

 

TED563 Çağdaş Türk Lehçeleri Metin İncelemeleri: Oğuz Grubu (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Oğuz lehçesi esasında oluşturulan yazı dillerini tanımak. Diğer Türk lehçeleri ile ilişkisini tespit etmek. Türk dilinin tarihi gelişim süreci içerisinde Oğuz grubu Türk lehçelerinin yerini göstermektir.

Dersin İçeriği : Oğuz Türklerinin oluşturup geliştirdikleri yazı dili (Batı Türkçesi) ile meydana getirilmiş dil yadigarları tarihi süreç içerisinde kronolojik olarak tanıtılıp incelenecek. Diğer Türk lehçeleriyle olan etkileşim ortaya konulacaktır.

 

TED564 Çocuk Edebiyatı (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimini göstermek ve  çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin (tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesidir.

Dersin İçeriği : Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi,  çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarını işlevi., destan, masal, şiir, öykü, roman, v.d edebî türlerin;dilsel gereçlerin(sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimine  katkılarının inclenmesi.

 

TED590 Yüksek Lisans Tezi (Kr : 0 AKTS 50)

Dersin Amacı :  Bu dersin amacı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü yüksek lisans öğrencilerinin master tezlerini hazırlamaları sürecinde öğrencilere yardımcı olmaktır.

Dersin İçeriği : Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü yüksek lisans öğrencilerinin master tezlerini hazırlamaları.

 

TED591 Yüksek Lisans Semineri (Kr : 0 AKTS 10)

Dersin Amacı :  Bu dersin amacı öğrencinin hakim olduğu bir konuyu veya tez konuları ile ilgili güncel bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, grup önünde anlatmasını ve tartışmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği : Tez veya bilimsel makale konularını hazırlayıp sunabilme.