Program Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

PÇ-1

Dille ilgili kabul görmüş bilimsel çalışmalarda kullanılan temel kavramlar ve temel meseleleri tanımlayabilecekler.

PÇ-2

Türkçenin gramerinde görülen ana fenomenleri ve temel meseleleri anlatabilecekler.

PÇ-3

Türk edebiyatını tarihi gelişim süreci içerisinde metinler üzerinden izleyebilecekler.

PÇ-4

Eleştirel okuma yöntemlerini tanıyabilecek ve klasik ve çağdaş metinler üzerinde uygulayabilecekler.

PÇ-5

Dil ve edebiyat kuramlarıyla ilgili dünyada yapılan teorik ve uygulamalı çalışmaları izleyebileceklerdir.

PÇ-6

Türkçenin tarihinin araştırılmasında kullanılan tarihsel dilbilim yöntemlerini ve bu alanın bulgularını anlatabilecekler.

PÇ-7

Tarihi Türk dillerinin grameri ile ilgili temel bilgi sahibi olacaklar.

PÇ-8

Halk edebiyatı geleneği, türleri ve biçimleri hakkında kapsamlı bilgi edinecekler.

PÇ-9

Tasavvuf edebiyatı, Tekke ve Âşık edebiyatı hakkında kapsamlı bilgi edinecek, örnek metinleri değerlendirecekler.

PÇ-10

Klasik edebiyat türlerini ve sanatlarını öğrenecekler.

PÇ-11

Klasik Türk şiirinde metin şerhi yöntemlerini öğrenip edebi metinleri anlama ve yorumlama becerisi kazanacaklar.

PÇ-12

Edebiyatın toplumsal değişimleri biçimlendirici işlevini fark edecekler.

PÇ-13

Çevirilerin  toplumsal değişimleri hızlandırıcı niteliği hakkında kapsamlı bilgi alacaklar.

PÇ-14

Edebiyat kuramları ve eleştiri yöntemleri üzerine bilgi edinip metin çözümleme becerisi kazanacaklar.

PÇ-15

Şiir ve romandaki üslup değişimlerinin bir toplumun zihin değişikliğini yansıttığını görecekler.

PÇ-16

Bir yabancı dili kullanarak dil ve edebiyat alanlarındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile tartışabilecekler.

PÇ-17

Bir yabancı dili kullanarak dil ve edebiyat alanlarındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile tartışabilecekler

PÇ-18

Betimlemeler ve kuramsal açıklamalar için nasıl genelleme yapıldığını, nasıl hipotez geliştirilip test edildiğini, yani bilimsel üretim sürecinin nasıl işlediğini anlatabilecekler.