Doktora

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DOKTORA PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ

TED601 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Kr : 1 AKTS 2)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı bilimsel araştırmanın ayırt edici özelliklerini ifade etmek, bilimsel araştırma sürecini incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini gözden geçirmek ve katılımcıların belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, hipotez kurma, kavramsallaştırma, ölçme, veri toplama, veriyi değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Bu derste ayrıca araştırma etiği ve yayın etiği konuları ele alınarak en sık karşılaşılan etik ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri hakkında katılımcılara farkındalık kazandırılması arzu edilmektedir.

Dersin İçeriği : Bilimsel bir araştırmanın vasıfları, temel kavramları, aşamaları, kullanılabilecek nitel ve nicel teknikler; bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar ve uyulması beklenen kurallar.

TED602 Doktora Semineri (Kr : 0 AKTS 2)

Dersin Amacı : Bu ders, öğrencinin hakim olduğu bir konuyu veya tez konuları ile ilgili güncel bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, grup önünde anlatmasını ve tartışmasını amaçlar.

Dersin İçeriği : Öğretim elemanları ve doktora öğrencilerinin hazırladığı okuma ve sunum ve araştırma önerilerinin tartışılması.

TED620 Artzamanlı Anlambilim (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı artzamanlı dilbilimi tanıtmaktır.

Dersin İçeriği : Anlambilimin yöntemlerini kullanarak modern dilleri analiz etmek.

TED621 Göstergebilim (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı göstergebilimin temel unsurlarını öğretmektir.

Dersin İçeriği : Göstergebilim ve dilbilim ilişkisi.

TED622 Edimbilimde İleri Konular (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu ders dilsel anlam incelemesini amaçlar. Ayrıca dersin amaçları arasında edimbilim ile ilgili temel kavramları açıklamak, edimbilimsel yöntemleri ve uygulamaları tanıtmak, farklı edimbilimcilerin dil ve anlam üzerine düşüncelerini karşılaştırmak, konuşma dilini çeviri-yazı yöntemiyle yazılı olarak temsil etmek ve özgün bir edimbilimsel proje tasarlanmasını sağlamak vardır.

Dersin İçeriği : Edimbilim alanının gelişimi, durum bağlamı, alfabetik çevriyazı, işaret adılları ve uzaklık, gönderim ve çıkarım, önvarsayım ve gerektirim, işbirliği ve ima etme, söz-eylemler ve söz-olaylar, kibarlık ve etkileşim, karşılıklı-konuşma ve tercih yapısı, söylem ve kültür.

 

TED623 Karşılaştırmalı Edebiyat (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Türk edebiyatını merkeze alarak kültürlerarası etkileşimi izlemek ve karşılaştırmacı ve eleştirel bir bakış açısı kazandırmaktır.

Dersin İçeriği : Karşılaştırmalı edebiyat kavramını tanımlamak, dünyadaki gelişimini incelemek.

TED624 Roman Sosyolojisi (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı toplum-edebiyat ilişkisini roman türü merkez alınarak örnek metinler üzerinden incelemek , reel toplumsal yapı ile kurgusal metindeki yansımasını karşılaştırarak metni çözümlemektir.

Dersin İçeriği : Toplumsal,tarihi ve siyasi koşullar ile genelde edebiyat özelde roman türü arasındaki etkileşimin incelenmesi.

 

TED625 Modern Türk Şiir Eleştirisi (Kr : 3 AKTS 7)

 

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Modern Türk Şiiri hakkında kapsamlı bilgi vermek ve örnek şiirler üzerinde çözümleme alıştırmaları yapmaktır.

Dersin İçeriği : Şiirde modernlik ne anlama geliyor? Bu soruya pek çok yanıt verilebilir ama şu tanım şiirde modernliği kuşatıcı bir şekilde özetleyebilir: Geleneksel poetik üslubun sorgulanması ve alternatif anlatım biçimlerinin keşfi... On dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkan medeniyet krizi, şiiri de etkilemiş; geleneğin anonim ve alegorik anlatımına karşı, bireyin hissiyatını lirik bir üslupla anlatma çabası öne çıkmıştır. Şiirde geleneksel temalar değiştikçe, anlatım biçimleri de değişmiş; gitgide özgün ve yenilikçi eserler verilmeye başlanmıştır. Metafizik sorgulamalar, toplumsal çatışmaların şiire girmesi, müphemiyet ve anlam / biçim tartışmaları, Türk şiirinde modernleşmenin ana hatlarını verebilir. Bu dersin amacı, geleneksel anlatım biçimleriyle yazılması mümkün olmayan konu ve temaların, yenilikçi şairler tarafından nasıl işlendiğini araştırmak, edebiyatımızı modernleştiren bu eserleri ayrıntılı bir şekilde incelemektir.

TED626 Kaynak Eleştirisi (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı metnin anlamlandırılmasında kaynakların ön plana alınarak eleştirel bir yaklaşımla incelenmesi; yazarın sanat anlayışının kaynakları üzerinden değerlendirilmesinin öğretilmesidir.

Dersin İçeriği : Metnin/yazarın kaynaklarının belirlenerek incelenmesi, düşüncelerin, tema, imge ve izleklerin, anlatım biçimlerinin ortaya çıkışını etkileyen faktörlerin belirlenmesi.

 

TED627 Tanzimattan Cumhuriyete Edebiyat Tartışmaları (Kr : 3 AKTS 7)

 

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Türk edebiyatının gelişmesinde ve zenginleşmesinde önemli bir yeri olan edebî tartışma örnekleri üzerinde durulmaktadır.

Dersin İçeriği : Tanzimat Fermanı’nın ilânından sonra Türk kültür ve edebiyat hayatında başlayan yenilikler ve Türk edebiyatına Batı edebiyatından giren roman, tiyatro gibi yeni türler ve fikirler etrafında yapılan başlıca tartışmalar ele alınmaktadır.

TED628 II. Meşrutiyetten Sonra Düşünce ve Edebiyat Hareketleri (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Cumhuriyet Türkiyesi’nin teşekkülünde de önemli bir rolü olan II. Meşrutiyet’in ilânından sonraki dönemde devre hakim olan belli başlı siyasî, edebî ve kültürel hareketler tanıtılmaktadır.

Dersin İçeriği : Türk siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olan II. Meşrutiyet’in ilânından sonraki süreçte görülen bellibaşlı faaliyetler incelenmektedir.

TED629 Roman Kuramı (Kr : 3 AKTS 7)

 

Dersin Amacı : Bu dersin amacı epikten romana çağdaş kuramsal yaklaşımları incelemektir.

Dersin İçeriği : Roman türünün gelişim süreci ve türle ilgili kuramsal yaklaşımların incelenmesi.

TED630 Modern Türk Romanı Üzerine Tartışmalar (Kr : 3 AKTS 7)

             

Dersin Amacı : Bu ders doktora öğrencilerinin roman alanındaki literatür bilgisini geliştirir, onların roman üstüne yapılmış akademik tartışmaları derinliğine ele alıp tartışabilmeleri için gerekli donanımı sağlama amacını güder.

Dersin İçeriği : Doktora öğrencilerini roman alanındaki güncel tartışmalara hâkim olmalarını sağlamak.

TED631 Cumhuriyet Sonrası Eleştiri (Kr : 3 AKTS 7)

 

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda "eleştiri" türünü örneklerle derinlemesine tartışmaktır.

Dersin İçeriği : Cumhuriyet dönemi eleştirmenleri ve eleştirel metinler.

TED632 Türk Edebiyatında Çeviri (19. ve 20. yy.) (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı çevirinin 19 ve 20. yüzyılda Türk edebiyatının gelişmesindeki rolünü incelemektir.

Dersin İçeriği : Çevirinin tarihçesi ve edebiyatların gelişmesindeki rolünü incelemek; Türk edebiyatında 19 ve 20. yüzyılda yapılan çeviriler ve bu çevirilerin tema, teknik v.d. açılardan katkılarını belirlemek.

TED633 Modern Kuramsal Söz Dizimi (Kr : 3 AKTS 7)

 

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Türkçe dilbilgisinin sözcük ve cümle bilgisini incelemek ve öğretmektir.

Dersin İçeriği : İsim çekim ekleri, fiil çekim ekleri, sözcük türleri, sözcük öbekleri, cümle bilgisi, cümle çözümlemesi.

TED634 Kuramsal Diyalektoloji (Kr : 3 AKTS 7)

 

Dersin Amacı : Bu dersin amacı diyalektoloji ile ilgili kuramsal bilgi vermektir.

Dersin İçeriği : Kuramsal diyalektoloji, diyalektler

 

TED635 Klasik Türk Edebiyatında Tezkireler (Kr : 3 AKTS 7)

 

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Klâsik Türk Edebiyatının birincil başvuru kaynağı olan şuara tezkirelerinin genel özellikleri ile şiir ve şaire dair içerdikleri değerlendirmeler dikkate alınarak bu metinlerin edebiyat tarihi açısından değerlerinin ortaya konulmasıdır.

Dersin İçeriği : Başta Osmanlı sahası şair tezkireleri olmak üzere bütün tezkireler başlangıçtan itibaren şekil ve içerik bakımından incelenir.

TED636 Edebiyat Tarihi Yazıcılığı (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı günümüze kadar yazılmış edebiyat tarihi örneklerinin tanıtılması ve günümüzdeki ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde bir edebiyat tarihinin nasıl yazılabileceğinin yöntem ve sorunlar belirlenerek tartışılmasıdır.

Dersin İçeriği : Türk edebiyatındaki edebiyat tarihi örneklerinin tanıtılarak incelenmesi ve dünyadaki gelişmeler ve örneklerle karşılaştırılarak yöntem açısından farklılıkları belirlenmesi.

TED637 Klasik Türk Edebiyatı: Kavram ve Motifler (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Klasik Türk şiirinde geçen kavram, atasözü ve deyimleri tespit etmek ve yorumlamaktır.

Dersin İçeriği : Klasik Türk şiirinde geçen temel kavramların metinlerden ve klasik kaynaklardan hareketle ayrıntılarıyla incelenir. Şairlerin kelime, kavram ve atasözlerini hangi bağlamda kullandıkları üzerinde derinlemesine çalışmalar yapılır.

TED638 Klasik Türk Şiirinde Sebk-i Hindi (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Klasik Türk edebiyatının 17. yüzyılda başlayıp 19. yüzyıla kadar etkisi devam eden Sebk-i Hindî tarzını metinler üzerinden incelemek ve tartışmaktır.

Dersin İçeriği : 17. 18. ve 19. yüzyılda Sebk-i Hindî üslubuyla yazılmış şiirlerin tahlili, Sebk-i Hindî tarzının İran ve Hint kaynakları.

TED639 İslami Dönemde Türk Halk Kültürü (Kr : 3 AKTS 7)

 

Dersin Amacı : Bu dersin amacı köklü bir geçmişe sahip olan Türk halk kültürü içinde önemli bir yer tutan hayatın dönüm noktalarından "doğum, sünnet, evlenme ve ölüm"ün halk kültürü içindeki yerini kavratmaktır.

Dersin İçeriği : Türk halk kültüründe önemli bir yer tutan hayatın dönüm noktalarıdır.

TED640 Klasik Türk Edebiyatında Mevlevi Kültürü (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Klasik Türk edebiyatı sahasında özellikle mesnevi türünde yazılmış olan eserlerin Mevlevî kültürü açısından incelenmesidir.

Dersin İçeriği : Klasik Türk edebiyatında Mevlevî kültürü ve Mevlana'nın Mesnevi'sinin Anadolu sahası mesnevilerinde olan etkisi.

TED641 Klasik Türk ve Fars Edebiyatı Metin İncelemeleri (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Klasik Türk ve Fars edebiyatları arasındaki benzerlik ve farklılıkları ve birbirleriyle olan etkileşimleri ortaya koymaktır.

Dersin İçeriği : Her iki edebiyatın özgün manzum metinlerinden örnekler verilerek gereken izahlar yapılır.

TED642 Klasik Türk Edebiyatında Mecmua (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı klasik Türk edebiyatındaki mecmua türünü, şekil, muhteva ve özellikleri yönünden, örnek metinler üzerinden incelemektir.

Dersin İçeriği : Cönkler ve mecmuaların hakkında terim, biçim, muhteva açısından bilgi verilecek, folklor ve edebiyat metinleri açısından önemi belirtilerek, çeşitli örneklerden hareketle okuma ve değerlendirme çalışmaları yapılacaktır.

TED643 Klasik Türk Edebiyatında Sosyal Hayat (Kr: 3 AKTS: 7)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı klasik Türk şiirinde sosyal hayatın izlerini tespit etmek; şairin sosyal hayatın bir parçası olarak şiirine bu hayattan neler kattığını belirlemektir.

Dersin İçeriği: Klasik Türk şiiri metinlerinin sosyal hayat unsurları ve maddî kültür bakımından incelenmesi, sosyal hayata dair bilgiler çerçevesinde metinlerin anlaşılmasının sağlanması

TED644 Klasik Türk ve Fars Edebiyatında Dini Metinler (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı klasik Türk ve Fars edebiyatındaki dini metinleri karşılaştırmalı olarak incelemektir.

Dersin İçeriği : Klasik Türk ve Fars edebiyatından dini metinlerin yazmalar üzerinden karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

TED645 Son Dönem Osmanlı Şiiri: Encümen-i Şuara (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin son dönem Klasik Türk Edebiyatı’nın özelliklerini öğrenmesi, dönemin önemli temsilcilerini tanıması ve bu isimlerin önemli metinlerini okuyabilmesidir.

Dersin İçeriği : Encümen-i Şuara üyeleri tarafından kaleme alınmış manzum ve mensur eserlerin incelenmesi.

TED646 Ali Şir Nevai'nin Manzum Eserlerinden Örnekler (Kr : 3 AKTS 7)

 

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Ali Şir Nevâî'nin manzum eserlerini etraflı bir şekilde incelemektir.

Dersin İçeriği : Ali Şir Nevâyî tarafından yazılan manzum eserlerin şekil ve muhteva bakımından Osmanlı sahası klasik Türk edebiyatı üzerine etkileri çerçevesinde incelenmesi.

TED647 Eski Türkçe Metin İncelemeleri (Kr : 3 AKTS 7)

 

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Göktürkçe ve Uygurcanın gramer özelliklerinin öğretilmesi, bu dillerde yazılmış metinleri okuma becerilerinin verilmesidir.

Dersin İçeriği : Göktürkçe yazıtların ve Uygurca yazmaların incelenmesi.

TED648 Orta Türkçe Metin İncelemeleri (Kr : 3 AKTS 7)


Dersin Amacı : Bu dersin amacı Orta Türkçenin dil, kültür ve tarihiyle incelenmesi, bu sahanın diğer Türk sahaları içindeki yerinin belirlenmesi ve diğer sahalardan ayırımının karşılaştırma yöntemi kullanılarak verilmesidir.

Dersin İçeriği : Orta Türkçenin Türk dili tarihindeki yeri ve önemi, bu şivelere ait yazılı belgelerinin ses bilgisi, şekil bilgisi, kelime kadrosu, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından metinler üzerinde incelenmesi.

TED649 Klasik Çağatay Türkçesi Metin İncelemeleri (Kr : 3 AKTS 7)

 

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Klasik Çağatay sahası metinlerini inceleyerek Çağatay Türkçelerinin dil özelliklerini öğretmektir.

Dersin İçeriği : Klasik Çağatay Türkçesi metinlerini inceleme.

TED650 Klasik Sonrası Çağatay Türkçesi Metin İncelemeleri (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Klasik Sonrası Çağatay sahası metinlerini inceleyerek Çağatay Türkçelerinin dil özelliklerini öğretmektir.

Dersin İçeriği : Klasik Sonrası Çağatay Türkçesi metinlerini inceleme.

TED651 Eski Anadolu Türkçesi Metin İncelemeleri (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Eski Anadolu Türkçesinin metinlerini inceleyerek eski Anadolu Türkçesinin dil özelliklerini öğretmektir.

Dersin İçeriği : Karışık saha ve eski Anadolu Türkçesi metinlerini inceleme, Oğuz Türkçesi ile yazılmış metinleri inceleme.

TED652 İleri Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Klasik Türk Edebiyatına ait Nesih , Ta‘lik ve Rik‘a yazı türlerinde yazılmış Osmanlı Türkçesi metinlerinin okunmasını ve anlaşılmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği : Osmanlı Türkçesiyle yazılmış yazma eserlerin okunması, farklı hat türlerinde yazılmış metinlerin dil ve edebiyat yönünden tahlil edilmesi.

TED653 Karluk Türkçesi Metin İncelemeleri (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Özbek Türkçesi yazı dili, müşterek Doğu Türkçesinden Çağdaş Özbekçeye geçiş dönemi yazı dili, Kafkas sahası Karluk yazı dili örnekleri üzerinden karşlaştırmalı dilbigisi çalışması yapmaktır.

Dersin İçeriği : Uygur harfleri, Uygur Türkçesi dil özellikleri, Uygur metinlerini inceleme.

TED654 Kıpçak Türkçesi Metin İncelemeleri (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı Harezm sahası metinlerini inceleyerek Harezm Türkçelerinin dil özelliklerini öğretmektir.

Dersin İçeriği : Harezm Türkçesi metinlerini inceleme.

TED655 Eşzamanlı Anlambilim (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu dersin amacı eşzamanlı anlambilimi tanıtmaktır.

Dersin İçeriği : Anlambilimi günümüz dilinden örneklerle incelemek.

TED656 Klasik Türk Edebiyatında Surnameler (Kr : 3 AKTS 7)

Dersin Amacı : Bu derste Klasik Türk edebiyatında surnamelerin özellikleri hakkında bilgi edinip manzum ve mensur surnamelerin benzerlik ve farklılıkları değerlendirip döneminin sosyal hayatına ışık tutması açısından incelenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği : Klasik Türk edebiyatında bir tür olan surname hakkında genel bilgi edinip, manzum ve mensur surnameler incelenecektir. Bu eserlerin döneminin sosyal hayatını yansıtmaları açısından da değerlendirilecektir.

TED690 Doktora Tezi (Kr : 0 AKTS 180)

Dersin Amacı : Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü doktora öğrencilerinin doktora tezlerine yardımcı olmaktır.

Dersin İçeriği : Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü doktora öğrencilerinin doktora tezlerini hazırlamaları.