Lisans

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
ZORUNLU DERSLER
OTA101 Osmanlı Türkçesi I (Kr:5 AKTS: 6)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Osmanlı Türkçesinin gramer özelliklerinin öğretmek, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri okuma becerisi kazandırmak ve bu beceriyi geliştirmektir.

Dersin İçeriği: Osmanlı Türkçesinin gramer özellikleri ve metin okuma.

OTA102 Osmanlı Türkçesi II (Kr:5 AKTS:6)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencinin Osmanlı Türkçesindeki Arapça unsurları öğrenerek metinleri sorunsuz bir şekilde okumasını ve anlamasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: Arapça unsurlardan kıyasi masdarlar ve ilalleri, çoğullar, ism-i mekân, zaman, alet; mübalaga-i fail, sıfat-ı müşebbehe ve Arapça izafet kuralları ve bu kuralların örnekler üzerinde uygulanması.

TED103 Çağdaş Edebiyat Okuma Kültürü (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı bir bilim olarak edebiyatın ne olduğu, ne işe yaradığı, diğer disiplinlerle olan ilişkisi, edebiyata olan eleştirel yaklaşımları çağdaş edebiyat ürünleri üzerinden incelemektir.

Dersin İçeriği: Edebiyatın bir disiplin olarak diğer alanlarla ilişkisi, edebî kuramlar üzerinden çağdaş metinleri yorumlamak.

TED105 Akademik Okuma ve Yazma I (Kr:2 AKTS:3), TED106 Akademik Okuma ve Yazma II (Kr:2 AKTS:3)

Dersin Amacı: Bu ders öğrencilerin akademik okuma, anlama ve yazma becerilerinin geliştirilmesini amaçlarken öğrencilerin tartışma ve yorumlama becerilerini geliştirmeyi; düşündüklerini anlaşılır, mantık ve gramer açısından doğru cümlelerle ifade edebilmelerini sağlamak için gerekli standardı oluşturmayı hedefler.

Dersin İçeriği: Üniversite eğitimi, anlama, değerlendirme, eleştirme, çözümleme ve bu aşamalardan geçerek olgunlaşan fikirleri belirli bir mantık dizgesi içinde yazma üzerine kuruludur. Böyle bir çalışma düzeni, pek çok teknik bilgi ve becerinin bir arada ve disiplinli bir şekilde edinilmesini gerektirir. Derslerde, doğru ve anlamlı düşünmenin kuralları, akıl yürütme yöntemleri, verili malzemeyi işleyip değerlendirme, argüman oluşturma ve yazma gibi pratik faaliyetler üzerinde durulacaktır. Bunun yanı sıra, ödev ve makale yazarken takip edilecek adımlar, sık yapılan gramer ve mantık hataları üzerinde de çalışılacaktır.

TED107 Ses ve Şekil Bilgisi (Kr:2 AKTS:3)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Türkçe dil bilgisinin (gramerinin) ses bilgisi ve şekil bilgisi yönünü incelemek ve öğretmektir.

Dersin İçeriği: Dilin özellikleri, dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, sesler ve sınıflandırılması, ses olayları, ses özellikleri ve ses değişmeleri, kökler ve ekler, yapım ekleri, çekim ekleri.

TED108 Sözcük ve Cümle Bilgisi (Kr:2 AKTS:3)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Türkçe dilbilgisinin sözcük ve cümle bilgisini incelemek ve öğretmektir.

Dersin İçeriği: İsim çekim ekleri, fiil çekim ekleri, sözcük türleri, sözcük öbekleri, cümle bilgisi, cümle çözümlemesi.

TED111 Başlangıç Dönemi Klasik Türk Edebiyatı (Kr:3 AKTS:4)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Klasik Türk edebiyatının 13. ve 15. yüzyıllar arasında gösterdiği tarihî değişim ve gelişimi, dönemin siyasî, kültürel ve toplumsal olayları bağlamında edebî şahıs ve eserler üzerinden öğretmektir.

Dersin İçeriği: Klasik Türk edebiyatının başlangıç dönemi sayılan 13. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar Anadolu sahası ve dışındaki Türk edebiyatı tarihinin ana hatları ve tarihî gelişim süreci, bu dönemin önemli şahıs ve eserleri, dönemin önemli siyasi, kültürel ve toplumsal olayları.

TED112 Gelişme Dönemi Klasik Türk Edebiyatı (Kr:3 AKTS:4)

Dersin Amacı: Türklerin Anadolu’ya yerleşmelerinden sonra yapılan edebi ve kültürel faaliyetleri ve Anadolu coğrafyasında Türk siyasi ve askeri varlığının kültür, sanat ve edebiyata nasıl aksettiğini öğretmektir.

Dersin İçeriği: Türklerin Anadolu’yu yerleşmelerinden sonra yapılan edebi ve kültürel faaliyetler, Anadolu coğrafyasında Türk siyasi ve askeri varlığının kültür, sanat ve edebiyata yansıması.

LING102 Introduction to Linguistics (Kr:4 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencileri dille ilgili temel kavramlarla tanıştırmak, dile bilimsel verilere dayalı bir açıdan yaklaşmalarını sağlamaktır. Dersin ikincil amacı, dile ilişkin sıkça karşılaşılan yanlış görüşleri düzeltmektir.

Dersin İçeriği: İnsanın dil yetisinin hem yapısal hem de toplumsal yönleriyle incelenmesi, dilbilimin dilin bu yönleriyle ilgilenen alt dallarının tanıtılması ve bu alanlarda kullanılan temel kavramların anlatılması.

OTA201 Osmanlı Türkçesi Metinleri I (Kr:3 AKTS:4), OTA202 Osmanlı Türkçesi Metinleri II (Kr:3 AKTS:4)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Osmanlı tarihi ve kültürü hakkında okuma ve araştırma yapmak isteyen öğrencilerin Osmanlı Türkçesinde yazılmış kaynakları tanımaları ve bu eserleri doğru bir şekilde okuyarak yorumlayabilmeleri için gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazanmalarıdır.

Dersin İçeriği: Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri okuyabilmek için bilinmesi gereken temel kelime ve kavramlar ile Arapça ve Farsça kelimelerin yapısı ile ilgili temel kurallar; tarihi ve edebi eserler başta olmak üzere, bibliyografik, felsefi, dini-tasavvufi alanlarda yazılmış eserlerin okunması.

TED203 19. Yüzyıl Türk Edebiyatı (Kr:3 AKTS:4)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı 19. yüzyılda başlayan yenileşme hareketlerini Türk edebiyatı metinleri üzerinden izlemek, alafrangalık, esaret, kadın hakları gibi belli başlı kavramlar aracılığıyla temel metinleri okumak ve değerlendirmektir.

Dersin İçeriği: Tanzimat Fermanı’nın ilânından sonra Türk kültür ve edebiyat hayatında başlayan yenilikler ve Türk edebiyatına Batı edebiyatından giren roman, tiyatro, eleştiri vb. yeni türlerin incelenmesi.

TED204 20. Yüzyıl Türk Edebiyatı (Kr:3 AKTS:4)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı 20. yüzyıl Türk edebiyatındaki gelişmeleri tanıtmak, dönemin zirve şahsiyetlerinin sanat anlayışlarını incelemektir.

Dersin İçeriği: 20. yüzyıl Türk edebiyatında yaşanan gelişmelerin dönemin tarihi ve sosyal arka planı üzerinden belli başlı metin örnekleriyle incelenmesi.

TED213 Klasik Edebiyat Bilgileri I (Kr:3 AKTS:5), TED214 Klasik Edebiyat Bilgileri II (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı:  Bu derste öğrencinin Klasik Türk şiirinin temelini oluşturan aruz veznini öğrenmesi ve şiirlerde uygulayabilmesi; nazım biçimleri arasındaki ayrımı fark etmesi; şiirdeki söz ve anlam sanatlarını bulabilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: Klasik Türk edebiyatı şiirlerinde kullanılan aruz vezinleriyle şairlerin kullandıkları söz ve anlam sanatlarının çeşitli beyit çözümlemeleri üzerinden işlenmesi; gazel, kaside, mesnevi, terci-bend, terkib-bend gibi beyitlerden ve bentlerden oluşan nazım biçimleri.

LIT201 Literary Theory I (Kr:3 AKTS:5), LIT202 Literary Theory II (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu ders, öğrencilerin edebiyat metinlerini bilimsel yöntemler kullanarak çözümlemeleri için gerekli kuramsal donanımı sağlama hedefini gütmektedir.

Dersin İçeriği: Batı edebiyatı tarihi, edebiyat akımları, belli başlı türler ve önemli bazı edebiyat terimleriyle modern eleştiri kuramlarının işlenmesi. I. A. Richards, T.S. Eliot, Roman Jakobson, Terry Eagleton, Sigmund Freud, Northrop Frye, Jacques Lacan, Jacques Derrida, Frederic Jameson, Gyorg Lukacs ve Paul De Man gibi düşünür ve eleştirmenlerin yapıtlarından seçilen pasajların İngilizce olarak okunup tartışılması.

TED301 Klasik Türk Şiiri I (Kr:3 AKTS:4)

Dersin Amacı: Bu derste öğrencinin Klasik Türk şiirinin temelini oluşturan aruz veznini öğrenmesi ve şiirlerde uygulayabilmesi; nazım biçimleri arasındaki ayrımı fark etmesi; şiirdeki söz ve anlam sanatlarını bulabilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: Klasik Türk edebiyatı şiirlerindeki aruz vezninin beyitler üzerinden bulunması, şairlerin kullandıkları söz ve anlam sanatlarının çeşitli beyitler üzerinden çözümlenerek gazel, kaside, mesnevi, terci-bend, terkib-bend gibi beyitlerden ve bentlerden oluşan nazım biçimleri hakkında bilgi verilmesi.

TED302 Klasik Türk Şiiri II (Kr:3 AKTS:4)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrenciye Klasik Türk şiiri ile ilgili temel bilgileri vermek, metinlerin fikir, hayal, sosyal hayat unsurları gibi temel kaynaklarını tanıtmak, öğrenciye Klasik Türk şiirini ve metinlerini doğru okuyup doğru anlamlandırma yeteneği kazandırmaktır.

Dersin İçeriği: Klasik Türk şiiri metinlerinin bilimsel metotlarla incelenmesi ve anlam alanlarının belirlenmesi.

TED305 Modern Türk Şiiri (Kr:3 AKTS:4)

Dersin Amacı: Bu ders modern Türk şiirinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve bugünkü durumunu eleştirel bir bakış açısıyla öğrencilere tanıtma amacı gütmektedir.

Dersin İçeriği: On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından 1950’lere uzanan süreçte modern Türk şiirinin geçirdiği evrelerin şairler ve şiirleri üzerinden incelenmesi.  Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’in ardından modern Türk şiirinde baş gösteren öncü ve devrimci eğilimlerin ele alınması. Nazım Hikmet’in fütürist ve toplumcu gerçekçi şiirleri, Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat’ın minimalist ve öncü şiirlerinin, modern Türk şiirinin erken dönem deneyleri olarak ele alınıp incelenmesi. 1950’lere kadarki modern Türk şiirinin yapı taşlarından birini oluşturan, aynı zamanda metafizik yönelimleri olan hececilerin şiirlerinin ele alınması. 1950’den sonra şiir dilini daha fazla özerk hâle getirerek ve şiirde anlamın ve anlatısallığın işlevini daha fazla sorgulayan İkinci Yeni yöneliminin günümüz şiirlerine etkisinin incelenmesi.

TED306 Modern Türk Romanı (Kr:3 AKTS:4)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı roman inceleme yöntemlerini ve Türk edebiyatında roman türünün gelişimini örneklerle tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Modern Türk romanının gelişimi, romanların anlatı teknikleri ve üslup bakımından incelenmesi.

TED309 Türk Halk Bilimi (Kr:3 AKTS:4)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Türk kültürü içinde önemli bir yer tutan Türk folklor ürünlerini bilimsel metotlara uygun şekilde derleyerek tanıtmak ve bu ürünlerden gereği gibi yararlanılabilmesini sağlamaktır.

Dersin İçeriği: Folklorun (halk biliminin) tanımı, kaynakları, folkloru oluşturan manzum ve mensur ürünler, bu ürünlerin biçim ve tür bakımından sınıflandırılması, derlenmesi, derleme fişi, derleme metot ve yöntemleri, bu alanda yapılmış çalışmalar.

TED310 Türk Halk Edebiyatı (Kr:3 AKTS:4)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı anonim-mensur Türk halk edebiyatı ürünlerinin Türk edebiyatı içindeki yerini ve önemini belirlemek, bu ürünlerin millet hayatındaki önemini ve Türk kültür hayatına katkılarını vurgulamaktır.

Dersin İçeriği: Anonim-mensur Türk Halk edebiyatının tanımı, kapsamı, bu edebiyatı oluşturan ürünler ve bu ürünlerden destan, halk hikâyesi, masal, efsane gibi örneklerin incelenmesi. Destanın tanımı, oluşumu, genel özellikleri ve dünya edebiyatının önemli destanları, Türk destanları, destanların günümüzdeki önemi ve değerinin belirlenerek destanla diğer anonim türlerin karşılaştırılması.

TED311 Tarihi Türk Dilleri (Kr:3 AKTS:4)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere Eski Türkçe, Karahanlı ve Harezm Türkçesi yazı sistemlerini ve özelliklerini öğretmek ve bunları günümüz Türk lehçeleri ile karşılaştırmaktır.

Dersin İçeriği: Eski Türk, Karahanlı ve Harezm Türk yazı dilleri örnekleri üzerinden dilbilgisi çalışmaları ve alfabe özelliklerinin incelenmesi. Transliterasyon ve Türkiye Türkçesine aktarı çalışmaları.

TED312 Eski Anadolu Türkçesi (Kr:3 AKTS:4)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Eski Anadolu Türkçesinin metinlerini inceleyerek Eski Anadolu Türkçesinin dil özelliklerini öğretmektir.

Dersin İçeriği: Karışık saha ve eski Anadolu Türkçesi metinlerinin incelenmesi, Oğuz Türkçesi ile yazılmış metinlerin incelenmesi.

LIT301 Classical Ottoman Thought: Literature & Education (Kr:3 AKTS:4)

Dersin Amacı: Bu ders, tarihsel ve tematik bir dönemlendirme yaparak klasik dönem Osmanlı düşüncesi, edebiyatı ve eğitim anlayışını; geçirdiği evreleri, anlayışları, terimleri ve bağlamlarıyla birlikte kavrama ve değerlendirme becerisi kazandırmayı amaçlar.

Dersin İçeriği: Kuruluşundan 19. yüzyıl başına kadar devam eden klasik dönem Osmanlı düşüncesinin, edebiyat ve eğitim temalarının buluştuğu temel metinlerde yazarın ve okuyucunun rolünün, metinlerin metin dışı etkenlerle, sosyo-kültürel, siyasi ve tarihsel bağlamla etkileşiminin bu döneme ait çeşitli kavram, terim ve anlayışlarla birlikte incelenmesi.

  • LIT302 Modern Turkish Thought: Literature & Education (Kr:3 AKTS:4)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı tarihsel ve tematik bir dönemlendirme yapılarak aydınlanma ve modern çağ, modern dönem Türk düşüncesi, edebiyatı ve eğitim anlayışının geçirdiği evreleri, anlayışları, terimleri ve bağlamlarıyla birlikte kavrama ve değerlendirme becerisini kazandırmaktır.

Dersin İçeriği: Türk çağdaşlaşmasının şekillendiği 19. yüzyıldan itibaren Türk düşüncesi, edebiyat ve eğitim temalarının buluştuğu temel metinlerde ortaya çıkan yeni hayat, düşünce, yeni değerler ve kavramların sosyo-kültürel, siyasi ve tarihsel bağlamla etkileşiminin, bu döneme ait çeşitli edebiyat ve eğitimle ilgili temel eserlerle birlikte incelenmesi.

TED401 Klasik Türk Edebiyatında Nesir (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, başlangıçtan itibaren Türk edebiyatının nesir eserleri ve yazarlarını tanıyarak hem türlerin genel özelliklerini ortaya koymak hem de bir yandan türler arasında, diğer yandan zaman içinde nesir dilinin farklılaşmasını incelemektir.

Dersin İçeriği: 13. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyıla kadar her yüzyıla ait özellikler, varsa yeni türler, nesir yazarları ve eserleri hakkında bilgi verilerek eski Türk edebiyatında nesrin ve nesir dilinin tarihsel gelişmesinin incelenmesi. Ayrıca eski Türk edebiyatında görülen türlerden seçilmiş belli başlı örneklerin okunması ve nesir dili ve içeriğinin tartışılarak hem türlerin genel özelliklerinin ortaya konulması hem de bir yandan türler arasında, diğer yandan zaman içinde nesir dilinin farklılaşmasının incelenmesi.

TED402 Bitirme Tezi (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bitirme tezinin amacı öğrenciye bireysel ilgileri doğrultusunda akademik araştırma ve yazma becerilerini uygulama imkânı vermektir.

Dersin İçeriği: Öğrencilerin lisans hayatları boyunca aldıkları akademik yazma eğitimini Türk dili ve edebiyatının çeşitli konuları üzerinden bir tez halinde danışmanları kontrolünde hazırlamaları.

TED403 Türk Tiyatrosu (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, Türk edebiyatında tiyatro türünün gelişmesini yazılı tiyatro eserleri üzerinden incelemektir.

Dersin İçeriği: Türk tiyatro edebiyatı hakkında genel bilgi verilmesi ve Türk tiyatro edebiyatı açısından belirleyici piyeslerin tarihi, sosyal, kültürel bağlamının yanında dil ve üslup açısından incelenmesi.

TED404 Türk Edebiyatında Eleştiri (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, Türk edebiyatında eleştirinin tarihsel sürecini metinlerle belirlemektir.

Dersin İçeriği: Tanzimat, Servet-i Fünûn ve Milli Edebiyat dönemlerinde eleştirinin geçirdiği dönüşümün incelenmesi.

SEÇMELİ DERSLER
TED221 19. Yüzyıl Türk Edebiyatı Metin Çözümlemeleri (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, 19.yüzyıl Türk Edebiyatı kanonunda yer alan temel metinlerden seçilen örnekleri analiz etmektir.

Dersin İçeriği: 19. yüzyılda yazılmış temel metinlerin okunarak hem biçim hem muhteva açısından çözümlenmesi.

TED222 20. Yüzyıl Türk Edebiyatı Metin Çözümlemeleri (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, 20. yüzyıl Türk Edebiyatı kanonunda yer alan temel metinlerden seçilen örnekleri analiz etmektir.

Dersin İçeriği: 20. yüzyılda yazılmış temel metinlerin okunarak hem biçim hem muhteva açısından çözümlenmesi.

TED223 Türk Dünyası Destanları

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere Anadolu dışında yaşayan Türklerin destanlarını tanıtarak Türk dünyası destan geleneğini öğretmektir. Ayrıca Orta Asya destan araştırmaları hakkında bilgi vermek ve öğrencilerin önemli destancıları tanımasını sağlayarak destanların yayılış sahasını tespit etmektir.

Dersin İçeriği: Anadolu dışında yaşayan Türklerin oluşturdukları destan, rivayet gibi metinlerinin en azından üç büyük lehçedeki örneklerinin tanınması, destan anlatma geleneğiyle ilgili bilgi verilmesi.

TED224 Türklerin Kullandığı Alfabeler (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Türk dili tarihi içerisindeki yazı süreci hakkında bilgi vermek, yazılı örneklerin yayıldığı alanları göstermek, Türklerin yer aldığı kültür daireleri hakkında bilgi vermek, Türklerin kullandıkları yazı sistemleri, alfabeler ve özelliklerini tanıtarak günümüzde Türklerin kullandıkları alfabeleri öğretmektir.

Dersin İçeriği: Petrogliflerden günümüze Türklerin kullandıkları yazı işaretleri ve alfabelerin tanıtılması.

TED321 Deyim ve Atasözü Bilgisi (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı deyimleri anlamlarından hareketle belirleme, doğru kullanma, deyimleri diğer kalıplaşmış söz öbeklerinden ayırmayı sağlamaktır. Ayrıca atasözlerini belirleme, anlamlandırma, anlamlarına uygun olarak kullanma, derleme yöntemleri doğrultusunda atasözleri hazinemize katkıda bulunmaktır.

Dersin İçeriği: Türk dilinin önemli söz varlıklarından olan deyimin tanımı, özellikleri ve çeşitli edebî ürünlerde kullanımının incelenmesi. Atasözlerinin tanımı, özellikleri ve çeşitli edebî ürünlerde kullanımı, atasözü ve deyim ayrımının netleştirilmesi. Deyim ve atasözlerinin Türk diline kattıkları zenginliğin ele alınması.

TED322 Aşık Edebiyatı (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Türk halk edebiyatı içinde önemli bir yer tutan âşık edebiyatını bütün yönleriyle ve belli başlı temsilcileri ile tanımak, bu temsilcilerin ortaya koyduğu ürünleri değerlendirerek bu ürünlerin günümüzdeki işlevi üzerinde durmak, bu alanda yapılmış çalışmaları tanımak ve yapılabilecek başka çalışmaları belirlemektir.

Dersin İçeriği: Âşık kavramı, Anadolu’da âşıklık geleneği, âşık edebiyatının dünü-bugünü, biçim ve tür bakımından âşık edebiyatı ürünleri, âşıklık geleneği içinde halk hikâyelerinin yeri ve önemi, âşık edebiyatının başlangıcından günümüze önemli temsilcileri, günümüzde âşıklık ve Türkiye’nin çeşitli yörelerinde yapılan âşıklar bayramının ele alınması.

TED323 Türk Dili Tarihi (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Kök Türk ve Uygur harflerini öğreterek Eski Türkçe metinlerin dil özelliklerini incelemektir.

Dersin İçeriği: Kök Türk harfleri, Kök Türkçe dil özellikleri, Kök Türk metinlerinin incelenmesi, Uygur harfleri, Uygur Türkçesi dil özellikleri, Uygur metinlerinin incelenmesi.

TED324 Anonim Halk Edebiyatında Biçim ve Tür (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı manzum ve mensur anonim Türk halk edebiyatında biçim ve tür kavramlarını ve bunların anonim Türk halk edebiyatındaki işlevlerini uygulamalı olarak belirlemektir.

Dersin İçeriği: Anonim Türk halk edebiyatını oluşturan manzum ve mensur eserler, bu eserlerden özellikle manzum olanlarda biçimi ve türü oluşturan öğeler ve bu öğelerin uygulamalı olarak belirlenmesi.

TED325 Çağatay Türkçesi Metin İncelemeleri (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Çağatay Türkçesinin (Doğu Türkçesinin) dil özellikleri ve bu dönemde yazılmış eserleri tanıtarak örnek metinler üzerinden bu sahayı dil ve kültür tarihî açısından incelemektir.

Dersin İçeriği: Çağatay Türkçesinin (Doğu Türkçesinin) dil özellikleri ve bu dönemde yazılmış eserlerinin incelenmesi. Çağatay Türkçesinin Eski Türkçeden farkı, diğer sahalarla karşılaştırılması, Çağatay Türkçesi yazı geleneği ve imla özellikleri.
Klasik öncesi,  klasik ve klasik sonrası Çağatay dönemine ait eserlerin okunması, çevriyazı alfabesine ve Türkiye Türkçesine aktarımı, söz varlığının ses, yapı ve anlam açısından Eski Türkçe ve diğer tarihî lehçelerle karşılaştırılması.

TED326 Harezm-Kıpçak Türkçesi Metin İncelemeleri (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Harezm ve Kıpçak sahası metinlerini inceleyerek Harezm ve Kıpçak Türkçelerinin dil özelliklerini öğretmektir.

Dersin İçeriği: Harezm Türkçesi ve Kıpçak Türkçesi metinlerinin incelenmesi.

TED328 Klasik Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Klasik Türk Edebiyatına ait Nesih, Ta‘lik ve Rik‘a yazı türlerinde yazılmış Osmanlı Türkçesi metinlerinin okunmasını ve anlaşılmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: Osmanlı Türkçesiyle yazılmış yazma eserlerin okunması, farklı hat türlerinde yazılmış metinlerin dil ve edebiyat yönünden tahlil edilmesi.

TED329 Klasik Türk Edebiyatında Türler (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin Klasik Türk edebiyatındaki türleri öğrenmesi, örnekleri tanıması ve anlamasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: Klasik Türk edebiyatında tür ve şekil kavramlarının arasındaki farkların anlaşılması, manzum / mensur türlerin örneklerin Şehrengizler, Saki-nameler, Sergüzeşt-name ve Sur-nameler üzerinden incelenmesi.

TED331 Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu derste, öğrencinin mesnevi nazım biçiminin Türk edebiyatındaki gelişimini metinler üzerinden fark ederek özellikle şairlerin sebeb-i telif ve hâtime bölümlerinde kendi şairliği ve eseri hakkındaki görüşlerinden yola çıkarak mesnevi şairini ve onun amacını mesnevi geleneği çerçevesinde değerlendirmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: Mesnevinin Fars ve özellikle Türk edebiyatındaki tarihsel seyrine kısaca bakılarak 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar klasik edebiyatımızda mesnevi nazım biçiminin gelişimi. Seçilen mesnevi örneklerinin özellikle sebeb-i telif ve hatime bölümlerindeki şairlerin kendi eserleri hakkındaki görüşlerinin irdelenerek bu mesnevilerin konu / şekil bakımından ayrıntılı olarak incelenmesi.

TED332 Klasik Türk Edebiyatında Kaside (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu derste, kasidenin, özellikle Türk edebiyatı içinde, gelişimi ve dönüşümünün öğrenci tarafından metinler üzerinden fark edilmesi ve bu metinlerin anlaşılıp analiz edilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: Kasidenin Arap, Fars ve Türk edebiyatındaki tarihsel seyrine kısaca bakılarak 15. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyıla kadar klasik edebiyatımızda kaside nazım biçiminin konu ve şekil olarak gelişmesi üzerinde durularak, metinler üzerinden kaside türünün gelişimi ve değişiminin incelenmesi.

TED333 Metin Yazarlığı (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu derste farklı metin türlerinin biçim ve içerikleri hakkında öğrencinin yeterli donanıma sahip olması, yaratıcı fikirlerin kurallı bir şekilde metinlere dönüştürülmesi, dilekçe, mektup, kısa öykü, reklam, sosyal medya, gazete yazıları gibi farklı türde metinlerin yazma teknikleriyle öğretilmesi amaçlanır.

Dersin İçeriği: Metin yazarlığının tanımı gereğince, bir metni yazarken dikkat edilmesi gereken tüm kurallar, içerik ve biçimin oluşturulması, yaratıcı fikirlerin yazıya nasıl aktarılması gerektiği, öykü, reklam, medya, sosyal medya metinleri oluşturulurken dikkat edilmesi gereken noktaların ele alınması. Bununla birlikte gazetecilik ve radyoculuk sahasında kullanılan metinlerde uyulması gereken kurallar, dilekçe ve mektup türleri ve bu türlerin yazımının uygulamalı şekilde incelenmesi.

TED334 Klasik Dönem Tezkireleri (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Klâsik Türk Edebiyatının birincil başvuru kaynağı olan şuara tezkirelerinin genel özellikleri ile şiir ve şaire dair içerdikleri değerlendirmeler dikkate alınarak bu metinlerin edebiyat tarihi açısından değerlerinin ortaya konulmasıdır.

Dersin İçeriği: Başta Osmanlı sahası şair tezkireleri olmak üzere bütün tezkirelerin başlangıçtan itibaren şekil ve içerik bakımından incelenmesi.

TED335 Batı Edebiyatında Akımlar (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Avrupa edebiyatlarında edebî akımların hangi faktörlerin etkisiyle şekillendiklerini izlemek ve öğrencilerin Türk edebiyatında akımların geçirdiği sürece karşılaştırmalı bir perspektifle bakabilme becerilerini geliştirmektir.

Dersin İçeriği: Edebî akımların Avrupa edebiyatlarındaki gelişmelerini örnek metinlerle inceleme.

TED336 Türk Edebiyatında Hikâye (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Türk edebiyatında modern hikâyenin nasıl başlayıp geliştiği konusunda kapsamlı bilgi vermektir.

Dersin İçeriği: Tanzimat sonrası gelişen modern hikâye türünün incelenmesi, hikâye türü hakkında kuramsal bilgiler verilmesi; Doğu ve Batı hikâye gelenekleri arasındaki farkların çözümlenerek Türk edebiyatında modern hikâye geleneğinin geçirdiği evrelerin hikâye örnekleri aracılığıyla tartışılması.

TED337 Sözlükbilim (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Türkçenin söz varlığının özelliklerini ve söz varlığındaki ögeleri tanıtmak, Türkçe sözlükleri tarihi bir seyir halinde öğrencilere aktarmak, sözlük yazımının metodolojisini incelemektir.

Dersin İçeriği: Türkçenin söz varlığı ve söz varlığını oluşturan ögelerle, sözlük türleri ve Türkçe sözlükçülüğün tarihsel olarak incelenmesi.

TED338 Türkçenin Tarihsel Dilbilimi (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı tarihsel dilbilime dair geleneksel ve modern görüşleri ele almaktır.

Dersin İçeriği: Fonolojik, morfolojik, semantik ve sözdizimsel değişim ile bu değişimi inceleme yöntemlerinin ele alınması.

TED341 İstanbul, Toplum ve Edebiyat (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Dersin ana amacı Türkiye coğrafyasının kültürel ve politik merkezi olan İstanbul’u tarihsel, kültürel ve edebi bağlamda tanıtmaktır. Ayrıca Türkiye’nin dört bir yanından aldığı göçlerle yıpranmış görünen ‘İstanbulluluk’ kavramını yeniden farklı bağlamlarla ele almak ve tartışmaktır.

Dersin İçeriği: İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasındaki tarihi semtlerinin edebi ve kültürel bağlamda incelenmesi, İstanbulluluk kavramının değerlendirilmesi.

TED342 Türk Edebiyatında Biyografi (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Türk edebiyatında biyografi türünün geçirdiği süreçleri öğretmek, edebî bir tür olarak biyografinin kaynaklarını tespit etmektir. Ayrıca biyografi yazarlığının avantajlarını ve dezavantajlarını belirleyerek iyi bir biyografi yazmanın imkânlarını tartışmaktır.

Dersin İçeriği: Türk Edebiyatında biyografi türünün gelişimi, biyografi yazarlığı, müstakil bir tür olarak biyografinin kaynakları ve biyografi yazarının kullandığı malzemelerin incelenmesi.

TED343 Servet-i Fünûn Dönemi Edebiyatı (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Servet-i Fünûn edebiyatı hakkında kapsamlı bilgi vermektir.

Dersin İçeriği: Servet-i Fünûn dergisi tarafından oluşturulan akımın, Halid Ziya ve Tevfik Fikret gibi dönemin önemli şair ve yazarlarıyla birlikte incelenmesi, Servet-i Fünûn döneminde değişen dil ve edebiyat anlayışının temel metinler üzerinden değerlendirilmesi.

TED344 Çağdaş Türk Lehçeleri Oğuz Grubu (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı günümüzde Türkiye, Türkmenistan, Güney ve Kuzey Azerbaycan, Irak, Suriye, Lübnan, Kuzey Kıbrıs ve Gagavuzya’da yaşayan Oğuz Türklerinin yazı dilleri ile oluşturdukları metinleri okumak ve karşılaştırmalı dil incelemeleri yapmaktır.

Dersin İçeriği: Günümüzde Türkiye, Türkmenistan, Güney ve Kuzey Azerbaycan, Irak, Suriye, Lübnan, Kuzey Kıbrıs ve Gagavuzya’da yaşayan Oğuz Türklerinin yazı dilleri ile oluşturdukları metinlerin incelenmesi.

TED421 Tasavvuf Edebiyatı (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı tasavvuf edebiyatının Türk edebiyatı içindeki yerini belirlemek amacıyla bu edebiyatın doğuşunu, ilgili terimlerini, temsilcilerini kavramak; bu alanda ortaya konmuş eserleri tanımak ve yorumlamak; tasavvuf edebiyatının günümüzdeki durumu hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Dersin İçeriği: Tasavvufun doğuşu, kaynakları, Anadolu’da tasavvufi gelişmeler ve temsilcileri, tasavvuf terimleri, tasavvuf edebiyatı ürünleri ve bu ürünlerin Türk edebiyatı içindeki yeri ve işlevi ile günümüzde Anadolu’da tasavvuf ve edebiyatının incelenmesi.

TED422 Halk Türküleri (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı anonim Türk halk edebiyatı içinde önemli bir yere sahip olan halk türkülerinin her yönüyle araştırılması, tanıtılması, üzerinde akademik araştırma yapma gereğinin vurgulanarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: Türk halk türkülerinin tanımı, doğuşu, yayılışı, derlenmesi, ezgisi, notaya alınması, biçim ve içerik özellikleri, halk türküleri üzerinde yapılmış önemli çalışmaların ele alınması.

TED423 Halk Kültürü (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı köklü bir geçmişe sahip olan Türk halk kültürü içinde önemli bir yer tutan hayatın dönüm noktalarından "doğum, sünnet, evlenme ve ölüm”ün halk kültürü içindeki yerini kavratmaktır.

Dersin İçeriği: Türk halk kültüründe önemli bir yer tutan hayatın dönüm noktalarının incelenmesi.

TED424 Anlam Bilimi (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu ders dilsel anlam incelemesini amaçlar. Ayrıca edimbilim ile ilgili temel kavramları açıklamak, edimbilimsel yöntemleri ve uygulamaları tanıtmak, farklı edimbilimcilerin dil ve anlam üzerine düşüncelerini karşılaştırmak, konuşma dilini çeviri-yazı yöntemiyle yazılı olarak temsil etmek ve özgün bir edimbilimsel proje tasarlanmasını sağlamak da bu dersin amaçları arasındadır.

Dersin İçeriği: Anlambilimin tanım, kapsam ve tarihçesi; anlambilim alanındaki temel kavramların gözden geçirilmesi: bağlam ve gönderim, anlambilim alanları ve sözcük birlikteliği, içlem ilişkileri, anlambilim ve dilbilgisi, sözce anlamı, anlambilim ve mantık kavramlarının incelenmesi. Edimbilim alanının gelişimi, durum bağlamı, alfabetik çevriyazı, işaret adılları ve uzaklık, gönderim ve çıkarım, önvarsayım ve gerektirim, işbirliği ve ima etme, söz-eylemler ve söz-olaylar, kibarlık ve etkileşim, karşılıklı-konuşma ve tercih yapısı, söylem ve kültür kavramlarının ele alınması.

TED425 Çağdaş Türk Lehçeleri Karluk Grubu (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Özbek Türkçesi yazı dili,
Müşterek Doğu Türkçesinden Çağdaş Özbekçeye geçiş dönemi yazı dili,
Kafkas sahası Karluk yazı dili örnekleri üzerinden karşılaştırmalı dilbilgisi çalışması yapmaktır.

Dersin İçeriği: Şincan Uygur Özerk Bölgesi yazı dili, Kazakistan’da yaşayan Uygurların yazı dilinin incelenmesi.

TED426 Çağdaş Türk Lehçeleri Kıpçak Grubu (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Kıpçak Türkçesini konuşan Türk topluluklarını tanıtmak, bu lehçenin yayılım sahasını göstermek, bu lehçelerle yaratılan edebiyatlar hakkında bilgi sahibi olmak ve genel Türk edebiyatının ortak yönlerini belirlemektir.

Dersin İçeriği: Türkçenin Kıpçak grubuna dahil olan Kazak, Kırgız, Tatar, Başkurt vb. Lehçelerinin genel Türkçe içerisindeki yerinin incelenmesi, dil bilgisi ve metinler üzerinde çalışmalar yapılması. Kıpçak Türkçesinin gelişim tarihi ve Kıpçak Türkçesinin Türkçe içindeki yeri ile yayılma alanlarının belirlenmesi.

TED427 Köken Bilgisi (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Türk dilinin kelimelerini tarihten günümüze leksikolojik ve etimolojik açıdan incelemek.

Dersin İçeriği: Leksikoloji, Etimoloji, Leksikografi, Köken bilgisi sözlüklerinin incelenmesi.

TED430 Edebiyat Felsefesi (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı edebiyatın felsefeyle ilişkisini ortaya koymak, edebiyatın felsefeden nasıl etkilendiğini, felsefesiz bir edebiyatın mümkün olup olmayacağını göstermektir. Ayrıca edebiyatın din, mimari, musiki, resim, tarih ve plastik sanatlarla münasebetini tahlil etmek ve yorumlamaktır.

Dersin İçeriği: Edebiyat felsefesinin öneminin ve felsefenin edebiyattaki yerinin belirlenmesi, edebiyatın felsefe, teoloji, ruh bilimleri, sosyal bilimler ve sanatlarla ilişkisinin ele alınması.

TED431 Tarihi Gelişimi İçinde Batı Şiiri (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Batı şiiri hakkında genel bir bilgi sunmak ve şiirin Batı kültüründeki yerine işaret etmektir. Batı’da şiirin diğer sanat ve düşünce ürünleriyle ilişkisine dikkat çekerek Batı şiirinin teknik olarak nasıl anlaşılması ve yorumlanması gerektiğine dair bilgi vermektir.

Dersin İçeriği: Ortaçağdan 20. Yüzyılın ortalarına kadar Batı şiirinin gelişim seyrinin incelenmesi. Ortaçağ, Rönesans, Aydınlanma Çağı başta olmak üzere 19. ve 20. Yüzyılda Batı şiirinin değişim ve gelişimi örnekleriyle mukayeseli olarak anlatılması, seçilen şiirlerin muhtevaları, fikir yansımaları ve sanatlarıyla yorumlanması. Ayrıca şiire paralel olarak Batı’daki felsefe, teoloji, müzik, mimari, edebiyat, resim ve plastik sanatlardaki gelişmelerin de takip edilmesi ve özetlenmesi. Ayrıca Batı şiirine öncülük eden şairlerle klasik İslam ve Osmanlı şairlerinin farklar ve benzerlikler açısından değerlendirilmesi.

TED432 Edebiyat ve Sinema (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı edebiyat ve sinema arasındaki kuramsal ilişkiyi kültürel bağlamda incelemektir.

Dersin İçeriği: Edebi eserlerin filme uyarlamalarının eleştirel bir gözle değerlendirilmesi, imge gibi ortak kavramlar üzerinden sinema ve edebiyata bakılması.

TED433 15. Yüzyıl Klasik Türk Şiirinde Sosyal Hayat (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Klasik Türk şiirinde sosyal hayatın izlerini tespit etmek; şairin sosyal hayatın bir parçası olarak şiirine bu hayattan neler kattığını belirlemektir.

Dersin İçeriği: 15. yüzyıl şairlerinin şiirlerinde sosyal hayat izlerinin tespit edilerek bunların şiirdeki fonksiyonlarının incelenip şiirin daha iyi anlaşılmasının sağlanması.

TED434 16. Yüzyıl Klasik Türk Şiirinde Sosyal Hayat (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Klasik Türk şiirinde sosyal hayatın izlerini tespit etmek; şairin sosyal hayatın bir parçası olarak şiirine bu hayattan neler kattığını belirlemektir.

Dersin İçeriği: 16. yüzyılda yaşamış şairlerin şiirlerinde sosyal hayatın izlerinin tespit edilerek bunların şiirdeki fonksiyonlarının incelenmesi ve böylece şiirin daha iyi anlaşılmasının sağlanması.

TED435 Edebiyat Tarihinde Usul (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı günümüze kadar yazılmış edebiyat tarihi örneklerini tanıtmak ve günümüzdeki ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde bir edebiyat tarihinin nasıl yazılabileceğini yöntem ve sorunlar belirleyerek tartışmaktır.

Dersin İçeriği: Türk edebiyatındaki edebiyat tarihi örneklerinin tanıtılarak incelenmesi ve dünyadaki gelişmeler ve örneklerle karşılaştırılarak yöntem açısından farklılıkların belirlenmesi.

TED436 Klasik Türk Şiiri Estetiği (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı klasik Türk şiirinin estetik yönünü klasik belagat kuralları ve modern estetik kuramlar üzerinden incelemektir.

Dersin İçeriği: Klasik Türk şiirinin estetik yönünün biçim ve içerik bakımından incelenmesi. Klasik Türk şiirinin hem geleneksel belagat kuralları açısından hem de modern estetik kuramları penceresinden ele alınması.

TED437 Türk Edebiyatında Deneme (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı edebî bir tür olarak denemenin tanımını yapmak ve tarihsel gelişimini aktarmak. Türk ve dünya edebiyatlarından deneme türünün seçkin örneklerini incelemek.

Dersin İçeriği: Denemenin bir tür olarak edebiyat içindeki yerinin konumlandırılarak çeşitli deneme örneklerinin incelenmesi.

TED438 Çağdaş Türk Şiiri (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı ‘Türk şiirinin son büyük kalkışması' tespitiyle değerlendirilen İkinci Yeni Şiiri ve onunla organik bağı ilk kuran 1980 Kuşağı Türk Şiirinin ve bu şiirlerin hem birbirleriyle bağlantılarını hem de iç bağlantılarını araştırmak, 1950'lerden günümüze Türk şiirini, şairlerini ve yapıtlarını ayrıntılı olarak incelemektir.

Dersin İçeriği: 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren Türk şiirinin geçirdiği dönüşümlerin akımlar ve şairler üzerinden incelenmesi, İkinci Yeni Şiiri’nin ve bu şiirin kaynaklarının ayrıntılı biçimde ortaya konması, günümüz şiirindeki varlığının ele alınması.

TED439 Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatları (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Türkiye dışındaki Türk devletleri ve topluluklarına ait edebiyat örneklerini tanıtmak, bu edebiyatlar ve Türkiye edebiyatı arasındaki etkileşimleri inceleyerek genel Türk edebiyatının ortak yönlerini belirlemektir.

Dersin İçeriği: Türkiye dışındaki Türk devletleri ve topluluklarında yaratılan/yaşatılan günümüz edebiyatlarından en belirgin örnekleri ve temsilcileri tanıtmak amacıyla bu edebiyatlara ait metinlerin incelenmesi.

TED440 Anadolu'da Çokdillilik (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Anadolu'daki dilleri tanıtmak ve çokdillilik kavramını bu bağlamda incelemektir.

Dersin İçeriği: Çokdillilik kavramının ele alınması, Anadolu'daki dillerin bu kavramla incelenmesi.

TED441 Türk Edebiyatında Memleket (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Türk Edebiyatında memleket kavramını edebî türler, tarihî ve edebî dönemler bağlamında incelemektir.  Ayrıca yakın geçmişten günümüze kadar uzanan bir döneme ilişkin birçok edebî ve tarihî arka plan bilgisini aktarmaktır.

Dersin İçeriği: Vatan, yurt, ülke ve benzeri kavramların gelişim seyrinin incelenmesi, “memleket kavramı” ekseninde geçmişten günümüze uzanan çeşitli ürünlerin ve edebî yaklaşımların ele alınması, ana kavram bağlamında devirlere göre farklı metin türlerinin dil, anlatım ve edebi üslup bakımından edebiyatımızdaki yerinin belirlenmesi.

TED442 Edebiyat ve Toplumsal Değişim (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilerin edebî eser-toplum ilişkisi temel olmak üzere metinlerin toplumsal olgularla bağlantısını tanımlama, yorumlama becerisini geliştirmeyi amaçlar. Bunun için, edebî ve tarihî olgular arasındaki bağlantıları örneklerle sunar. Öğrencilerin dönemin toplumsal özelliklerinin edebiyat eserleri üzerindeki etkilerini inceleme ve analiz yapma becerisi geliştirmeleri hedeflenir.

Dersin İçeriği: Türk Edebiyatındaki çok sayıda konu ve tartışmanın toplumsal gelişmeler arka plana alınarak incelenmesi. Son Osmanlı / erken Cumhuriyet dönemindeki toplumsal değişmelerin, edebiyata ve edebi türlere yansımaları ile birlikte sunulması.

TED443 Çağdaş Türk Romanı (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı roman inceleme yöntemlerini ve Türk edebiyatında roman türünün gelişimini örneklerle tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Modern Türk romanının gelişiminin belirlenen romanlar üzerinden incelenmesi.

TED444 Yabancılara Türkçe Öğretimi (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Türkçenin ana dil olarak öğretilmesiyle yabancı dil olarak öğretilmesinin farklarını belirginleştirmek, Türkçenin özellikle yabancı dil olarak öğretilmesinin kültür boyutuyla nasıl ilişkilendirilebilecek olduğunu ortaya koymaktır. 

Dersin İçeriği: Türkçenin yapı ve kaynak bakımından sınıflandırılması; yabancılara Türkçe öğretiminin tarihi gelişiminin ele alınması. Avrupa Dil Dosyasının tanımı; Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metnine göre dört dil becerisi; Yabancı dil öğretiminde yöntem ve yaklaşımlar; Yabancı dil öğretiminde ilke ve teknikler; Yabancılara Türkçe öğretiminde yaratıcı drama kullanımı ve eğitsel oyunlar; Kültürlerarası iletişimsel edinç; Yabancılara Türkçe öğretiminde dilsel etkinliklerin ele alınması. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ders kitaplarının incelenmesi; Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde sorunlar ve çözüm önerilerinin belirlenmesi.

LING321 Phonetics and Phonology (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı sesbilimin temel unsurlarını tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Çeşitli dünya dillerindeki sesler ve bu seslerin özelliklerinin öğrenilmesi.

LING322 Morphology (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı kelime yapıları ve türetimleri hakkında bilgi vermektir.

Dersin İçeriği: Kelimelerin türetimi (yapım eki, çekim eki, birleşik kelimeler) ve kelime türetim kurallarının incelenmesi.

LING325 Sociolinguistics (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, dil ile toplumsal yapı arasındaki ilişkiyi ve dilin toplumsal hayattaki rolünü incelemektir.

Dersin İçeriği: Toplumsal dilbilim üzerine kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yürütülmesi.

LING421 Syntax (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere sözdizimin kuramsal altyapısını, sözdizimin dilbilim alanındaki önemini ve diğer alanlara sağladığı temeli kavratmak, sözdizimin temel kavram ve prensiplerini öğretmektir.

Dersin İçeriği: Dilbilgisi, kategoriler, yapı, boş kategoriler, baş-taşıma, işleyicitaşıma kavramlarının incelenmesi.

LING422 Language, Society and Culture (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu derste öğrencilerin dünya dillerinin zenginliğinin farkına varması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: Çokdillilik, dil öğrenimi ve dil politikaları hakkında bilgi verilmesi.

LING423 Discourse Analysis (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı söylem çözümlemesi konusunda teorik ve uygulamalı bilgi vermektir.

Dersin İçeriği: Söylem tarihi, sözlü ve sözsüz iletişim ile toplum ve kültürün söylem türlerine etkisinin tartışılması.

LING324 Semantics & Pragmatics (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu ders dilsel anlam incelemesini amaçlar. Ayrıca dersin amaçları arasında edimbilim ile ilgili temel kavramları açıklamak, edimbilimsel yöntemleri ve uygulamaları tanıtmak, farklı edimbilimcilerin dil ve anlam üzerine düşüncelerini karşılaştırmak, konuşma dilini çeviri-yazı yöntemiyle yazılı olarak temsil etmek ve özgün bir edimbilimsel proje tasarlanmasını sağlamak vardır.

Dersin İçeriği: Anlambilimin tanım, kapsam ve tarihçesi; anlambilim alanındaki temel kavramların gözden geçirilmesi: bağlam ve gönderim, anlambilim alanları ve sözcük birlikteliği, içlem ilişkileri, anlambilim ve dilbilgisi, sözce anlamı, anlambilim ve mantık kavramlarının ele alınması. Edimbilim alanının gelişimi, durum bağlamı, alfabetik çevriyazı, işaret adılları ve uzaklık, gönderim ve çıkarım, önvarsayım ve gerektirim, işbirliği ve ima etme, söz-eylemler ve söz-olaylar, kibarlık ve etkileşim, karşılıklı-konuşma ve tercih yapısı, söylem ve kültürün incelenmesi.

LIT321 Sound & Sense (Kr:3 AKTS:5)

Dersin Amacı: Bu ders şiir sanatının yapısını ayrıntılı olarak öğretmeyi ve bir şiirin nasıl analiz edilmesi gerektiği hakkında bilgi vermeyi amaçlar.

Dersin İçeriği: Şiirsel yapının ana unsurları imge, figüratif dil, ritim ve ses örüntüsüdür. Bu sebeple, bir şiir incelemesi sadece bu unsurların dikkatli bir şekilde analiz edilmesiyle gerçekleştirilebilir. Bu dersin içeriğini İngilizce yazılmış şiirlerin yapısal özellikleri ile anlamları arasındaki bağlantıların nasıl ele alınacağı oluşturur.

PER101 Persian I (Kr:4 AKTS:7)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencileri Farsçada Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi’ne (CEFR) göre A1.1 seviyesi için belirlenen hedeflere ulaştırmaktır.

Dersin İçeriği: Farsçada somut ihtiyaçların karşılanmasını amaçlayan, bilinen günlük ifadeler ve oldukça basit cümlelerin öğretilmesi: kendini ve başkalarını tanıtabilme; nerede oturdukları, kimleri tanıdıkları ve nelere sahip olduklarına dair soru ve yanıtların öğretilmesi. Ayrıca, basit düzeyde karşılıklı iletişim için gerekli dil içeriklerinin verilmesi.

PER102 Persian II (Kr:4 AKTS:7)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencileri Farsçada Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi’ne (CEFR) göre A1.2 seviyesi için belirlenen hedeflere ulaştırmaktır.

Dersin İçeriği: Farsçada somut ihtiyaçlara yönelik, günlük yaşamdaki olağan ifadelerle oldukça basit cümlelerin anlaşılması ve kullanılması. Öğrencinin kendisini ve başkalarını tanıtabilecek ve başka kişilere onlar hakkında nerede oturdukları, kimleri tanıdıkları ya da ne tür şeylere sahip oldukları gibi sorular yöneltebilmesi ve bu tür sorulara cevap verebilmesi. Karşısındaki kişiler yavaş ve anlaşılır bir biçimde konuştuğu takdirde onlarla basit düzeyde anlaşılabilmesi için gerekli dil edinimi.

PER201 Persian III (Kr:4 AKTS:7)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencileri Farsçada Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi’ne (CEFR) göre A2.1 seviyesi için belirlenen hedeflere ulaştırmaktır.

Dersin İçeriği: Farsçada kişi ve aileyle ilgili bilgiler, alışveriş, iş, yakın çevre ve ilgi alanlarına dair cümlelerle sıkça kullanılan kalıpların öğretilmesi. Temel dilbilgisi ve basit dilsel araçların; eğitim, yakın çevre ve doğrudan gereksinimlerle bağlantılı şeylerin aktarılması.

PER202 Persian IV (Kr:4 AKTS:7)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencileri Farsçada Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi’ne (CEFR) göre A2.2 seviyesi için belirlenen hedeflere ulaştırmaktır.

Dersin İçeriği: Farsçada öğrencilerin doğrudan kendisi için önem arz eden alanlarla bağlantılı cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri (örn. şahsı ve ailesine yönelik bilgiler, alış veriş, iş, yakın çevre) anlayabilmesi. Aşina olduğu şeyler hakkında basit ve doğrudan bilgi alışverişinin söz konusu olduğu basit ve rutin durumlarda iletişim kurabilmesi. Nereli olduğunu, eğitim durumunu, kendi çevresini ve doğrudan ihtiyaçlarla bağlantılı olan şeyleri, basit anlatımlarla tarif edebilmesinin sağlanması.

PER301 Persian V (Kr:4 AKTS:7)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencileri Farsçada Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi’ne (CEFR) göre B1 seviyesi için belirlenen hedeflere ulaştırmaktır.

Dersin İçeriği: Konuşmalarda açık bir standart dil kullanıldığında, iş, okul, boş zaman etkinlikleri gibi bilinen şeyler söz konusu olduğunda, konuşmanın önemli noktalarının anlaşılmasının sağlanması. Aşina olduğu konularda ve ilgi duyduğu alanlarda kendini kolayca ve konuları ilişkilendirerek ifade edebilmesinin sağlanması. Deneyimleri ve olayları nakledebilmesi, hayallerini, beklentilerini ve hedeflerini anlatabilmesi, planları ve görüşleriyle ilgili kısa gerekçeler bildirip açıklamalarda bulunabilmesi için gereken dil yeterliliğinin verilmesi.

PER302 Persian VI (Kr:3 AKTS:7)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencileri Farsçada Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi’ne (CEFR) göre B2 seviyesi için belirlenen hedeflere ulaştırmaktır.

Dersin İçeriği: Farsçada hem somut hem de soyut konuları, ilgili alanlarındaki teknik tartışmaların anlaşılabilmesinin sağlanması. Belirli bir akıcılık ve doğallıkla dilin anadil konuşanları ile iletişimde bulunabilmesi, birçok konuda açık ve detaylı yazılar yazabilip konunun avantaj ve dezavantajları hakkında açıklama yapabilmesinin sağlanması.